top of page
Mid Wales My Way Tent and Chairs

Brand Fy Ffordd Canolbarth Cymru

Sut mae Canolbarth Cymru Fy Ffordd yn ei wneud

 • Mae'n dathlu stori a diwylliant ein rhanbarth sy'n cyfleu cymeriad lle a'r bobl oddi mewn iddo.

 • Mae'n ein gosod yn ddaearyddol fel un sydd wrth wraidd Cymru gan gydnabod amrywiaeth, unigryw a'r profiad unigol y gall pob ymwelydd ei gael, bob tro y byddant yn ymweld.

 • Mae ein treftadaeth a'n hamgylchedd naturiol wedi sefyll prawf amser, ond eto'n newid yn gyson.

 

Cipio'r hanfod hwn; ynghyd â'r bobl, y dirwedd, y profiadau a'r blasau, mae brand Canolbarth Cymru My Way yn frand cyrchfan unigryw a chyffrous y bydd ymwelwyr yn cysylltu ag ef ac yn rhannu eu profiadau a'u straeon eu hunain. 

 

Ein pethau allweddol...

 • Y Bobl

 • Ein delweddau

 

Y Bobl

Mae atgofion yn cael eu gwneud ac mae calonnau'n cael eu hennill drwy'r bobl rydyn ni'n cwrdd â nhw. Mae ein pobl yn gynnes, yn groesawgar ac mae ganddynt y wybodaeth i sicrhau bod pob ymweliad yn gadael etifeddiaeth. Rydym yn gwahodd pawb i gymryd rhan, siarad â ni, defnyddio'r brand hwn a bod yn rhan o ddyfodol Canolbarth Cymru.

Bydd siarad gyda'n gilydd ein hatyniadau, llety, profiadau a digwyddiadau yn cael eu huno. Drwy'r brand hwn gallwn weithio gyda'n gilydd i wella disgwyliadau a phrofiadau, gan gyflwyno negeseuon cyson i'n hymwelwyr, gyda'r holl gyfathrebu'n dod o un 'lle'.

Gyda'n gilydd gallwn adeiladu brand cynaliadwy, lle gallwn i gyd elwa ar gyfran fwy o lais, cynnydd yn nifer yr ymwelwyr ac elw uwch ar fuddsoddiad. 

 

Ein Delweddau 

Mae Ffordd Canolbarth Cymru yn harneisio grym ffotograffiaeth wych i gyfleu pedair thema weledol gref o y brand.

 • Y dirwedd - Mae hwyliau a harddwch naturiol ein tirwedd unigryw, o fore i nos, drwy heulwen a chawodydd, yn cael ei gipio mewn delweddau eithriadol. Mae'r delweddau'n fynegiannol ac yn onest, gan gyfathrebu'n weledol brand Canolbarth Cymru.

 • Y bobl: arwyr lleol - Mae portreadau difyr yn cynnig cyfle amhrisiadwy i ddatgelu a chyfleu bywydau pobl Canolbarth Cymru yn eu hamgylchedd arbennig. Mae delweddau adrodd ategol yn datgelu bywydau unigryw pobl Canolbarth Cymru ymhellach.

 • Mae'r gweithgareddau - Mae delweddau cyffrous yn cyfleu'r amrywiaeth o anturiaethau sydd ar gael yng Nghanolbarth Cymru. Wedi'i gymryd yng nghanol y weithred, mae'r ffotograffiaeth yn cyfleu pob profiad mewn arddull ysgogol, arestio a dilys.

 • Y gwyliau a'r digwyddiadau - Gan ddal lliwiau a gweithredoedd ein gwyliau a'n digwyddiadau, mae delweddau gwych a dynnwyd yn arddull brand unigryw Canolbarth Cymru yn gwahodd ein hymwelwyr i ddod i brofi'r achlysuron gwefreiddiol hyn drostynt eu hunain. 

 

Sut allwch chi ei ddefnyddio...

P'un a ydych yn ddarparwr llety, yn atyniad i ymwelwyr, yn lle i fwyta, manwerthwr neu gynhyrchydd bwyd, rydym am weithio gyda chi i nodi a diwallu eich anghenion busnes, gan wneud yn siŵr eich bod yn cael y gorau o'ch anghenion busnes

o frand Fy Ffordd Canolbarth Cymru.

 Mae profiad Canolbarth Cymru yn agored i bawb; mae pob ymwelydd yn dod ar draws rhywbeth gwahanol bob tro y byddant yn ymweld, o'r mynyddoedd gwyllt i'r pentrefannau hanesyddol, bydd y bobl a'r lleoedd yn cyffwrdd â chalon pob teithiwr.

Sut y gallwch chi gipio holl hanfod ein rhanbarth mewn dau air syml? Drwy ddefnyddio M+W Fy Ffordd gallwn fynegi mil o deimladau ac emosiynau.

Fy Ffordd i yw sut rydych chi am ei ddehongli, gyda chalonnau a meddyliau agored. Mae llais ein brand yn gwbl eich un chi i gyfleu'r profiadau a'r cynigion sydd gan ein rhanbarth mewn digonedd o lawer. 

Defnyddiwch eich mynegiant eich hun drwy'r enghreifftiau isod...

 • GENERIC - Llawer o Wonders Miracle Wishes Mystical Wilderness

 • DIGWYDDIADAU - Merriment Croeso Addolwyr Cerddoriaeth

 • GYRRU/BEICIO/FFYRDD AGORED - Rhyfeddodau Mecanyddol Symud Olwynion

 • BYWYD GWYLLT/NATUR - Majestic Wings Monster Wildlife

 • AWYR DYWYLL/GOLYGFEYDD NOS - Moon Walks Milky Way

 • MWYNHAD - Ffynhonnau Mwdlyd

 • SPAS/INDULGENCE - Myfyrdod Lles Tylino Whirlpools

 • LAKES, RIVERS, WATERFALLS - Dyfroedd HudolUs Rhaeadrau Godidog Gwneud Tonnau Maggot Wrigglin

 • BWYD A DIOD - Dyfrio'r Geg Malt Whisky Gwinoedd Rhyfeddol Dyfroedd Mwynol

 • LLETY - Minibars Deffro Cofiadwy + Mansions Wateringholes + Wigwams

 • CERDDED, AWYR AGORED - Miles Walked Merrily yn crwydro mud reslo

 • DYDDIAD PENODOL - Mistletoe + Wine, Midsummer Wanders, Priodasau Hudol, Gaeafau Cofiadwy, Penwythnosau Ystyrlon

 • MYTHAU/LEGENDS/CASTLES - Rhyfeloedd Chwedlonol y Chwedlau Canoloesol Rhyfeloedd Efallai

 • MANWERTHU - Peiriant Gwlân Merino Yn Golchadwy 

Wrth greu eich ymadrodd M+W eich hun ystyriwch beth sy'n gwneud eich atyniad, llety neu brofiad yn unigryw.

 

Caiff gweithgarwch marchnata ei sianelu drwy lwyfannau ar-lein yn bennaf:

Ac mewn print: Taflen Cerdded a Beicio Canolbarth Cymru My Way.

 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • YouTube Social Icon

At ddibenion rhwyddineb i'n hymwelwyr rydym wedi rhannu Powys yn y meysydd canlynol:

Llyn Efyrnwy a Mynyddoedd y Berwyn

Biosffer Dyfi

Gwlad Offa

Mynyddoedd Cambria

Parc Cenedlaethol Bannau
Brycheiniog

Gobeithiwn y byddwch yn dod o hyd i berthynas â'r logos hyn ac yn eu defnyddio wrth hyrwyddo eich busnes yn eich priod ardaloedd i roi allwedd hawdd ei defnyddio i'n hymwelwyr o'r ardal.

bottom of page