top of page
The Dragons Back Clywedog

Cenedlaethol - Cymru

Croeso Cymru yw tîm twristiaeth Llywodraeth Cymru, o fewn yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol

Grŵp, ei rôl yw hyrwyddo twristiaeth Cymru a chynorthwyo'r diwydiant twristiaeth.

Mae Croeso Cymru wedi ymgymryd â swyddogaethau hen Fwrdd Croeso Cymru, a Noddir gan y Cynulliad

Corff Cyhoeddus. Rôl Croeso Cymru yw cefnogi diwydiant twristiaeth Cymru, gwella twristiaeth yng Nghymru a darparu fframwaith strategol ar gyfer sicrhau twf cynaliadwy a

llwyddiant, felly gwella lles cymdeithasol ac economaidd Cymru. Cenhadaeth Croeso Cymru yw

"gwneud y mwyaf o gyfraniad twristiaeth i ffyniant economaidd, cymdeithasol a diwylliannol Cymru".

Mae blaenoriaethau 2020-2025 ar gyfer yr economi ymwelwyr i'w gweld yn 'Croeso i Gymru'

 

Crynodeb o'r uchelgais a'r nodau

 • Ein huchelgais yw tyfu twristiaeth er lles Cymru. Mae hyn yn golygu twf economaidd sy'n sicrhau manteision i bobl a lleoedd, gan gynnwys cynaliadwyedd amgylcheddol, cyfoethogi cymdeithasol a diwylliannol a manteision iechyd. Mae'r cynllun hwn yn gweithredu fel sail i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, ac yn 'prif ffrydio' ei gweledigaeth drwy bopeth a wnawn. Mae hyn yn adlewyrchu barn glir diwydiant bod angen inni sicrhau'r cydbwysedd cywir rhwng twf economaidd a'n lles ehangach fel gwlad.

 • Y prif nod fydd harneisio'r potensial i dwristiaeth wella lles economaidd ehangach Cymru. Mae twristiaeth yn sector prin sy'n mynd â swyddi i bob man. Rydym am i'n sector dyfu'n bwrpasol drwy gydol y flwyddyn, gan helpu i ysgogi ffyniant mewn ardaloedd trefol a gwledig. Ein prif nod yw lefel barhaus o dwf sy'n canolbwyntio ar gyfnodau oddi ar y brig – ac i gyfrannu mwy, drwy dwristiaeth, at GYC cyffredinol Cymru. Byddwn yn monitro twf y sector a'i gyfraniad at berfformiad economaidd ehangach Cymru. Credwn hefyd mai ffyniant economaidd yw'r allwedd i gyflawni nodau lles eraill.

 • Fodd bynnag, yn unol ag adborth y diwydiant, byddwn yn gweithredu dull 'economi a mwy'. Mae ein nodau bellach yn cynnwys twristiaeth gynyddol mewn ffordd sydd hefyd yn sicrhau manteision i bobl a lleoedd gan gynnwys cynaliadwyedd amgylcheddol, cyfoethogi cymdeithasol a diwylliannol, a manteision iechyd. Ni fydd gwneud hyn ond yn sail i onestrwydd a llwyddiant economaidd ein sector yn y tymor hir. Gwyddom nad yw hyn yn syml. Bydd yn golygu gweithio a meddwl yn wahanol, gwneud rhai dewisiadau anodd, a gwneud mwy i ddeall effaith ein penderfyniadau.

 • Yn y pen draw, mae'r holl waith hwn yn ymwneud â gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl, boed yn ymwelwyr, yn randdeiliaid lleol neu'n berchnogion busnes. Bydd y cynllun hwn yn sicrhau bod twf economaidd a manteision lles ehangach yn gwella ansawdd bywyd pawb yr ydym yn ymgysylltu â hwy yn y pen draw, p'un a ydynt yma am ddiwrnod, am wythnos, neu am oes. Mae hyn yn dod â phobl i ganol ein cynigion.

 • I grynhoi, mae hyn yn golygu bod yn gynhenid Gymreig, gyda rhagolygon byd-eang – a chydbwyso dwy elfen Bro a Byd.​

 • Mae twristiaeth wedi ymrwymo i dwf cynaliadwy ac mae'n sector sy'n cydnabod yn llawn bod angen diogelu'r rhinweddau hynny sy'n denu ymwelwyr i Gymru – tirweddau, diwylliant, iaith a threftadaeth - gan greu gwerth a swyddi hirdymor yn ein cymunedau.​

 • Mewn diwydiant byd-eang cystadleuol iawn, y profiadau a fydd yn gwahaniaethu Cymru o gyrchfannau eraill. Y weledigaeth ar gyfer Cymru: fydd yn darparu'r croeso cynhesaf, ansawdd rhagorol, gwerth ardderchog am arian a phrofiadau cofiadwy, dilys i bob ymwelydd.​

 • Mae tuedd gyffredinol ar i fyny yn yr economi ymwelwyr ledled Cymru, wedi'i sbarduno'n rhannol gan y dull marchnata a gymerwyd gan Croeso Cymru (2015 ymlaen), gan gynnwys brand (gwerthoedd ac egwyddorion) cyffredinol Cymru sy'n ceisio herio canfyddiadau hanesyddol o Gymru.

 • Mae'r ffocws cynyddol felly ar yr her twf cynaliadwy – ansawdd dros faint; gwerth dros gyfaint. Yn y dyfodol byddwn yn canolbwyntio ar y marchnadoedd targed canlynol:

 1. Marchnadoedd aros newydd - denu ymwelwyr newydd, gwerth uchel o bob cwr o Brydain i ddod i Gymru, i aros yn hirach a gwario mwy yn ein cymunedau, gan geisio gwerth am amser dros werth am arian o brofiadau o ansawdd uchel.

 2. Ymwelwyr rhyngwladol sy'n newydd i Gymru - yn canolbwyntio ein datblygiad a'n marchnata ar farchnadoedd rhyngwladol twf craidd – Iwerddon, yr Almaen a gwledydd Ewrop a'r UDA.

 3. Mae pobl Cymru - Pobl Cymru yn bwysig i'n heconomi dwristiaeth hefyd, ac mae hyrwyddo twristiaeth yng Nghymru yn creu hyder, cydlyniant a chyfleoedd ar lawr gwlad.

 

 • Bydd y dyfodol yn canolbwyntio ar ddull cryfach o ddatblygu a marchnata twristiaeth yng Nghymru. Mae hyn yn golygu gweithio gyda chynhyrchion a digwyddiadau eiconig, o ansawdd uchel sy'n newid enw da... mae'n ymwneud â phrofiadau ymwelwyr o safon.

bottom of page