top of page
Llanidloes Town

Ymchwil

Cael yr ystadegau i'w gefnogi...

Ymchwil a mewnwelediadau twristiaeth yw'r sylfaen y gallwn ddeall a datblygu ein cynulleidfa ymwelwyr arni a'r tueddiadau sy'n dylanwadu ar sut rydym yn paratoi nid yn unig ein marchnata yn y dyfodol ond hefyd ein datblygiad cynnyrch, gan sicrhau bod yr hyn sydd gennym i'w gynnig yn rhoi'r gorau i'r hyn sydd gennym i ymwelwyr yn y dyfodol i ddiwallu eu hanghenion sy'n newid ac yn tyfu'n barhaus.

Mae gwasanaeth twristiaeth Cyngor Sir Powys yn cynnal amrywiaeth o ymchwil i dueddiadau twristiaeth, boddhad ymwelwyr, stoc gwelyau ac effaith twristiaeth ar economi Powys.

Wrth eistedd ar bartneriaeth ymchwil Croeso Cymru, rydym yn casglu data ar y cyd â sefydliadau eraill ac awdurdodau lleol yng Nghymru. 

Cyngor Sir Powys

Blynyddol

 • Data STEAM

2-3 blynedd

 • Prynwch leoliadau safleoedd ychwanegol ar gyfer Arolwg Twristiaeth Cymru

Cymru (Croeso Cymru)

Blynyddol

 • Baromedr Busnes Twristiaeth Cymru (chwarterol)

Arall

 • Arolwg Twristiaeth Cymru (bob 2-3 oed)

 • Monitro Profiad Ymwelwyr

 • Arolwg Meddiannaeth Cymru

 • Data stoc gwelyau

Manylder

Prydain Fawr (Visit Britain)

 • Arolwg Teithwyr Rhyngwladol (IPS)

 • Arolwg Twristiaeth Prydain Fawr (GBTS)

 • Arolwg Ymwelwyr Diwrnod Prydain Fawr (GBDVS)

Manylder

Beth mae'r cyfan yn ei olygu?...

Ymchwil i'r Galw a'r Farchnad

Olrhain amodau marchnad a chystadleuol ac yn nodi cyfleoedd, dewisiadau a rhwystrau ar gyfer

denu gwahanol farchnadoedd gan gynnwys penderfyniadau ymwelwyr.

Cymru

 • Gwybodaeth i ddeall amodau sylfaenol y farchnad a'r galw

 • Amcangyfrifon o gyfaint, gwerth, nodweddion teithiau a gymerwyd o wahanol farchnadoedd a chyfleoedd ar gyfer twf

 • Arolwg Teithwyr Rhyngwladol, Arolwg Twristiaeth Prydain Fawr ac Arolwg Ymwelwyr Dydd Prydain Fawr yn darparu sail gref ar gyfer hyn

 • Olrhain gyrwyr galw sylfaenol drwy ystadegau economaidd cyhoeddedig e.e. gwariant hamdden, enillion go iawn

 • Amodau'r Farchnad – diddordeb a chynlluniau ar gyfer ymweld.

 • Math o wyliau sy'n cael eu cynllunio

 • Canfyddiadau o Gymru a chyrchfannau cystadleuwyr

 • Sut mae ein marchnata'n perfformio: KPIs -Trosi, Gwariant Ymwelwyr, Newid canfyddiadau, Diagnosteg.

 • Gwybodaeth wedi'i rhannu yn ôl segmentau targed, rhanbarth

 • Arolygon Tracio Poblogaeth (teithwyr y DU ond marchnadoedd eraill o bosibl)

 • Gwefan arolygon dros dro/cyfryngau cymdeithasol/partneriaethau

 • Arolygon trosi dilynol

 

Ymchwil Ochr Gyflenwi

Olrhain cystadleurwydd a pherfformiad y diwydiant a'r gallu i ddiwallu anghenion newidiol y farchnad

 • Arolwg Meddiannaeth Cymru

 • Baromedr Busnes Twristiaeth Cymru

 • Arolwg Atyniadau i Ymwelwyr

 • Data stoc gwelyau

 

Ymweld â Phrydain a Marchnadoedd Rhyngwladol

 • Nid data Arolwg Teithwyr Rhyngwladol (IPS) yn unig

 • Tueddiadau defnyddwyr ym mhob gwlad, archebu, cynllunio ac ymddygiad teithio

 • Canfyddiadau o Brydain a ddelir gan bob marchnad

 • Gweithgarwch ymwelwyr ac a fyddent yn argymell y DU

 • Cymorth ar gyfer masnach deithio

 

Monitro Profiad Ymwelwyr

Nodi proffil ac ymddygiad ymwelwyr a boddhad ymwelwyr yn helpu i nodi meysydd o fantais a blaenoriaethau cystadleuol ar gyfer buddsoddi

 • PROFFIL YMWELWYR - Demograffeg, oedran, cylch bywyd, maint plaid, rhyw, profiad blaenorol o Gymru

 • PROFFIL TRIP - Lleoliad, gweithgareddau, trafnidiaeth, llety

 • VISIT MOTIVATIONS - Canfyddiadau, profiadau yn y gorffennol

 • GWYBODAETH - Ffynonellau a ddefnyddir wrth gynllunio ymweliadau ac yn ystod yr ymweliad

 • AGWEDDAU A SGORIAU - Boddhad â'r ymweliad, cyfleusterau, 'ymdeimlad o le'

 • DISGWYLIADAU - A oedd yn bodloni disgwyliadau, a fyddant yn dychwelyd, a fyddant yn argymell Cymru

bottom of page